Wandelpromenade Molenwijk, Friese Varkenmarkt en Structuurvisie Openbare Ruimte

In de raadscommissie beheer van 7 januari 2016 spraken wij onder andere over de wandelpromenade Molenwijk, groot onderhoud van de Friese Varkenmarkt en het mobiliteitsmodel dat zal worden gebruikt in de Structuurvisie Openbare Ruimte. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het woord over de wandelpromenade en de structuurvisie en ik over de Friese Varkenmarkt. De stukken van de raadscommissie zijn hier te vinden.

Wandelpromenade Molenwijk

Eindelijk, de wandelpromenade in de Molenwijk wordt aangepakt! De verharding wordt over de gehele lengte vervangen en ook de loopbruggen worden aangepakt. Gelukkig hebben we vorig jaar als D66 ingezet op eerder uitvoeren van dit project. Door het vooruit halen van het beschikbare budget kan er tot twee jaar eerder gestart worden met de voorbereiding en uitvoering.

We hebben de wethouder meegegeven akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het budget van 3,3 miljoen en uit de verschillende varianten is unaniem akkoord gegaan met variant 1. Interessant is nog de opzet van de aanbesteding, waarbij de risico’s grotendeels bij de gemeente komen te liggen. Hier is veel voor te zeggen, maar eenzelfde constructie heeft ons recent bij de Waarderhaven flink verrast. Daarnaast is het van belang dat er binnen de voorbereiding goed gekeken wordt naar quick-wins, zoals een spoedig herstel van een aantal van de 57 bruggen meteen opgepakt wordt.

Groot onderhoud Friese Varkenmarkt

Als D66 zijn we blij dat dit stuk stad zal worden aangepakt. Het gaat om precies te zijn over het stuk van in het zuiden de Zanderbrug, de Hooimarkt, de Friese Varkenmarkt en de aansluiting op het Prinsen Bolwerk in het Noorden.

Hooimarkt en Friese Varkenmarkt
Bron: google maps

Mooi dat hier nu een soortgelijke inrichting kan worden toegepast zoals nu al aan het Spaarne bijvoorbeeld ter hoogte van het Teylers Museum. Als D66 hebben we gepleit om er een 30km/u gebied te maken uitgevoerd in klinkers. Daarnaast hebben we gevraagd om ruimte te houden voor maatwerk. Hierbij denken we vooral aan een Kiss en Ride plek bij de basisschool, zodat ouders hun kinderen lopend, op de fiets en per auto veilig hun kinderen kunnen brengen of ophalen.

Mobiliteitsmodel Structuurvisie Openbare Ruimte

Vandaag is een informatienota besproken m.b.t. Structuurvisie Openbare Ruimte.  Deze aanzet beperkt de discussie terecht tot een deel van de openbare ruimte, namelijk de mobiliteit. De raad wordt gevraagd aan te geven in hoeverre er draagvlak is voor een andere benadering van prioritering in inrichting. De focus wordt verlegd naar mobiliteit van binnen naar buiten i.p.v. andersom. Qua prioritering is er een model voorgesteld waarin 1) voetgangers 2) Fietsers 3) OV en 4) Auto’s in volgorde aan bod komen in de mate waarin hun wensen terug komen in inrichtingsvraagstukken.

D66 is akkoord met het model en de bijbehorende prioritering, omdat dit een goede basis biedt voor een leefbare en prettige woonomgeving voor al de belanghebbenden. Wel hebben we aandacht gevraagd voor de verbindingen van West naar Oost, waarbij D66 nog steeds groot voorstander is van verbeteringen van de ring van Haarlem. Specifiek blijft er vraag naar een snellere doorstroming in het ontbrekende stuk van de ring tussen het einde van de Westelijke Randweg en de Schipholweg en zijn alle oplossingen daarbij welkom. Ook moet er ondanks een uniforme prioritering altijd ruimte zijn voor maatwerk, zeker in de nabijheid van voorzieningen zoals scholen, cultuur of sport.

Ook hebben we d.m.v. een aantal citaten uit de informatienota de wethouder gevraagd data te specificeren en/of nader toe te lichten. De SOR wordt een leidend document bij de invulling van de openbare ruimte en dat was goed te merken in de commissiediscussie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *