Waarderhaven, duurzaamheidsmonitor, Cronjéstraat en Westergracht

Een bomvolle raadscommissie beheer op 10 december 2015. De agenda en stukken van de vergadering vindt u hier.

Waarderhaven

Soms zijn er dossiers waar je als raadslid en als fractie echt mee in je maag zit. De Waarderhaven: 1,9 miljoen extra voor een project dat oorspronkelijk 3,4 miljoen zou kosten.

Continuïteit van bestuur betekent dat de toezegging aan de bewoners dat zij met dit project een brandveilige woonomgeving krijgen uitgevoerd moet worden. We kunnen het project dus niet stil leggen, want dat betekent dat deze bewoners nog langer in de modder kunnen laten zitten.

Wel moet wat D66 de onderste steen boven over hoe deze kosten zo uit de hand hebben kunnen lopen. Een onderzoek van de rekenkamer is hier wat D66 betreft een goed middel voor. Dit onderzoek moet wat ons betreft antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • In hoeverre had de gemeenteraad al bij de gekozen contractvorm gewezen moeten worden op de waarschijnlijkheid van meerwerk (en kosten)?
  • Wanneer had de raad geïnformeerd kunnen worden over dit risico?
  • Welke andere projecten of programma’s lopen er waarbij de (juridische) organisatievorm maakt dat meerkosten waarschijnlijk zijn?
  • Hoe kunnen we van dit dossier leren bij toekomstige keuzes van contractvormen en aanbestedingen?

Dit geluid werd breed gedragen in de raadscommissie. Het budget zal dus beschikbaar worden gesteld en de raadscommissie vraagt de Rekenkamercommissie om duidelijkheid te scheppen over dit dossier en hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

Duurzaamheidsmonitor 2014

Toen ik de duurzaamheidsmonitor begon te lezen wist ik om eerlijk te zijn niet wat ik las. Ik vond het namelijk weinig concreet. Het geeft simpelweg weinig inzicht terwijl bij de bespreking van het nieuwe duurzaamheidsprogramma eerder dit jaar beterschap was beloofd. De circulaire economie zou terugkomen in de duurzaamheidsmonitor. Ook zouden er voorstellen voor het bijstellen voor het duurzaamheidsprogramma opgenomen worden.

Wat blijkt, het gaat hier over de duurzaamheidsmonitor 2014. Kortom, een oud document. Als D66 hebben wij benadrukt dat dit document op deze vorm niet voldoet. Bij de duurzaamheidsmonitor 2015 willen wij meer en duidelijke verantwoordingsinformatie zien (prestaties en resultaten), scherpe suggesties voor verbetering van ons kader (het duurzaamheidsprogramma) en aandacht voor de circulaire economie.

Cronjéstraat

Idealisme of pragmatisme? Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de Cronjéstraat van maandag tot vrijdag open te stellen voor auto’s. Eerder betoogde ik dat dit voor ons als D66 voor een moeilijke keuze stelde: kiezen we voor een winkelgebied alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers of luisteren we naar de ondernemers in de straat die pleiten voor de openstelling van de straat waar zij hun geld moeten verdienen.

Nu ligt er een evaluatie voor waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit en fietsveiligheid niet achteruit zijn gegaan. Tegelijkertijd zijn er meer passanten en laten de ondernemers weten dat zij meer klanten hebben. Ook als klant merk ik dat mensen de Cronjé gebruiken om met de auto iets op te halen. Of het nu gaat om een groot pakje bij het postkantoor/Bruna of witgoed. Mensen komen met de auto.

Op basis van de evaluatie kiest D66 ervoor om de straat doordeweeks open te houden. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Een pragmatische keuze. Een keuze om te luisteren naar de ondernemers. Deze keuze heeft een meerderheid in de raadscommissie.

Westergracht

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft het woord gevoerd over het dossier Westergracht. Hierbij zijn bijdrage. Recent is er uitspraak gedaan door de bezwaarcommissie inzake de bomen op Westergracht. De procedure loopt al enige tijd, want door het groot onderhoud aan de weg en het fietspad stelt het college voor 51 populieren te kappen. Er is in eerste instantie door een adviescommissie, bestaande uit belanghebbenden, unaniem ingestemd is met het ontwerp. Sindsdien is meer weerstand zichtbaar geworden, uitmondend in een procedure in de bezwaarcommissie en een aantal keer insprekers in de commissie.

Er wordt door een aantal omwonenden en andere belanghebbenden gevraagd om in elk geval een deel van de populieren nu niet te kappen. Het voornaamste onderliggend argument is dat de populieren beeldbepalend zijn voor de Westergracht. En niet onterecht, de hoge bomen zijn prachtig en bij vele Haarlemmers bekend.

In het de motivering van het advies van de bezwaarcommissie wordt wel gepleit voor volledige kap van de bomen. Een belangrijk argument is veiligheid, want hoewel de huidige bomen grotendeels gezond zijn wordt in de motivering overtuigend aangedragen dat de werkzaamheden de staat van de bomen aantasten. Daarnaast hebben populieren in algemene zin een beperkte (stads)levensduur, het onderhoud neemt op termijn exponentieel toe om de veiligheid te kunnen garanderen. Hiermee wordt aanzienlijk meer onderhoud in de komende jaren noodzakelijk en nog belangrijker, de kans op ongelukken neemt toe.

D66 meent dat alle argumenten en alternatieven goed gewogen zijn in zowel de initiële adviescommissie als in de bezwaarcommissie. Samen met de component veiligheid is dit reden om hoe zonde ook, de kap van de bomen te steunen en het plan mogelijk te maken. Tevens heeft de college aangegeven bomen met een grotere omtrek aan te planten en D66 houdt het college graag aan die toezegging. Daarmee worden de belangen van àlle belanghebbenden het beste gediend en kan de volledige opgeknapte Westergracht weer groeien naar zijn vertrouwde status als allee.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *