Nieuwe gracht en de rol van de gemeenteraad bij Openbare Ruimte ontwerpen

Nieuwe gracht

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft in de raadscommissie beheer van 3 december het woord gevoerd over een nieuwe kademuur aan de Nieuwegracht. Vanuit het college is voorgesteld om het in 2012 vastgestelde definitieve ontwerp (DO) voor de Nieuw Gracht aan te passen en een aantal aanlegplaatsen aan de kademuur toe te voegen. Dit op basis van de Kansenkaart Watertoerisme, waarin gevraagd wordt om meer toegang vanaf het water naar de binnenstad.

D66 is voorstander van het aangepaste ontwerp, omdat we de vraag naar extra mogelijkheden om aan te meren herkennen. In de commissie bleek echter geen meerderheid voor de plannen, vooral door de meerkosten en de weerstand van een deel van de belanghebbenden in de vorm in de brieven en insprekers.

D66 is ook kritisch op het proces, vooral omdat in raadstukken benoemd is dat “te grote weerstand”  reden zou zijn om terug te grijpen naar een oud DO. Door dit expliciet te vermelden staat de deur open om weerstand subjectief te beoordelen en daarmee nooit een duidelijk antwoord te kunnen hebben op de vraag wanneer weerstand te groot is.

D66 heeft ingestemd met het aangepast DO na toelichting van de wethouder. Naar verwachting zal er echter geen meerderheid zijn in de raad.

Rol van de gemeenteraad bij ontwerpen in de openbare ruimte

Afgelopen jaar was er discussie in de raadscommissie beheer over de rol van de gemeenteraad bij ontwerpen (of tekeningen) voor vernieuwing van de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is bovenstaande kademuur. De hoofdvraag is eigenlijk wanneer en op welke wijze de gemeenteraad een rol krijgt in het proces om tot vernieuwing van de openbare ruimte te komen. Het voorstel van het college hoe hiermee om te gaan zoals in de raadscommissie beheer op 3 december voorlag kunt u via deze link lezen.

D66 kan zich vinden in het voorstel van het college om de gemeenteraad aan de start van een project te betrekken. Er is echter een mits. Dit kan alleen mits op dat moment wel alle relevante informatie verstrekt wordt, waarbij aandacht is voor de (in de brief ook aangehaalde) “maatschappelijke gevoeligheden”.

Kortom, er moet recht worden gedaan aan de volgende passage uit de brief (die is overgenomen uit de Handreiking Actieve Informatieplicht):

“Het college informeert de raad tijdig. Dat wil zeggen dat relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces wordt verstrekt, waarbij de raad zoveel mogelijk in staat wordt gesteld actueel op de informatie in te spelen”.

Alleen als hieraan wordt voldaan wordt -relevante informatie inclusief maatschappelijke gevoeligheden op tafel- doet dit procesvoorstel naar onze mening recht aan de positie van de gemeenteraad.

Rondvraag

Bij de rondvraag heb ik naar aanleiding van een mailwisseling met omwonenden van een groenadoptie strook aan de wethouder gevraagd of zij de randvoorwaarden van groenadoptie zoals gebruikt bij de gemeente hoorn (hoorn.nl/groen) onder de aandacht wil brengen bij Spaarnelanden om hier lering uit te trekken voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *