Meer waarde voor groen, Eksterlaan en inrichting openbare ruimte

In de raadscommissie beheer sprak ik op 17 maart de volgende woorden over het rapport “Meer waarde voor groen” van de rekenkamercommissie. Het rapport zelf is hier te vinden. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het  woord over de Eksterlaan en de inrichting van de openbare ruimte.

RKC rapport Meer waarde voor groen

“Aansluitend aan de singel verkrijgt elk huis een voortuin om aan het natuurschoon aan te sluiten.”

Dit had de eerste directeur openbare werken van de gemeente Haarlem (1902-1930) ir. L.C. Dumont (1865-1935) opgenomen in het Bestek en voorwaarden van de Patrimoniumbuurt (Bron: jaarboek Vereniging Haerlem 1994). Kortom, het denken over groen is van alle tijden.

Daarbij denk ik ook direct aan een blijvend belangrijk dossier voor D66 Haarlem: het open houden van de Verenigde Polders, het Westelijk  Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder.
Over het rapport:

Dank aan de rekenkamercommissie voor dit rapport over een belangrijk onderwerp. Het verbaasde ons dat tijdens het rondetafelgesprek bleek dat een aantal sterk bij dit onderwerp betrokken Haarlemmers niet hebben bij kunnen dragen aan het onderzoek.

Nog meer verbaast het ons dat het bestaande systeem van groenadoptie dat dankzij onze gemeenteraad op initiatief van D66 al bestaat!

Inhoudelijk over het rapport en de reactie van het college:
The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB) is een initiatief om de economische baten van biodiversiteit inzichtelijk te maken. In het antwoord staat dat dit zich in een vroeg ontwikkel stadium in Haarlem: wanneer is dit instrument wel ontwikkeld en wat verwacht het college hiervan?

We zijn heel benieuwd naar de stresstest klimaat bestendigheid. Wanneer verwacht het college hiervan de resultaten van te presenteren?

We kijken met belangstelling uit naar de incorporatie van de de financiële en maatschappelijke waarde van het groen in de begroting 2017.

Ten aanzien van de aanbeveling van actieve burgerparticipatie. Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?
Een korte reactie per aanbeveling (niet uitgesproken in de commissie omwille van de tijd)
Aanbeveling 1. Formuleer samenhangend beleid zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijk tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd.

Dit moet goed terugkomen in structuurvisie openbare ruimte. D66 is daarom op dit moment geen voorstander van sectoraal beleid.

Aanbeveling 2. Ontwikkel en implementeer een set van effectieve instrumenten om de functies van openbaar groen  maximaal te verbinden met de bestuurlijke ambities voor openbaar groen. Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog.

Ook hier: structuurvisie openbare ruimte.

Aanbeveling 3. Stel een plan van aanpak vast voor actief burgerschap in het openbaar groen.

Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?

Aanbeveling 4. Doe nader onderzoek naar de concrete rol en invulling van openbaar groen in de bouw van een toekomst- en klimaatbestendige Haarlem.

Zoals gezegd zijn we heel benieuwd naar de uitkomsten van de stresstest.

Aanbeveling 5. Incorporeer de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen.

We kijken uit naar de incorporatie hiervan in de begroting 2017.

 

Eksterlaan

Vandaag hebben we in de commissie gesproken over het ter inspraak leggen van het Voorlopig Ontwerp van de Eksterlaan. De wethouder stelt een 30km regime voor met een inrichting die busvriendelijk is (asfalt en lage verkeersdrempels). Hierbij wordt regelmatig gesproken over een “grijze weg”.

D66 probeert zo consistent gebruik te maken van het beleid zoals we dat als raad hebben afgesproken. De Eksterlaan is niet aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg, heeft een duidelijke verblijfsfunctie en er rijdt een bus doorheen. De keuze om de weg in te richten conform de HVVP richtlijnen 30 km weg met bus is wat ons betreft dan ook de juiste. Daarbij is goed om opnieuw te lezen dat deze compromis qua inrichting op breed draagvlak kan rekenen.

D66 kijkt uit naar de discussienota over grijze wegen, waarbij verkeersveiligheid en de wensen van de verschillende gebruikers centraal moeten staan. Ook zijn wij benieuwd of onze aannames, voornamelijk dat deze inrichting leidt tot een lagere gemiddelde snelheid en dat er een brede wens bestaat om meer handhaving op deze wegen, daadwerkelijk op feiten berusten.

Handboeken inrichting openbare communicatie Schalkwijk en Noord

D66 heeft de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte op de agenda gezet. Reden is dat ondanks de vaststelling van deze stukken een aantal punten onduidelijk is. Algemeen is het goed dat er aan deze handboeken gewerkt is. De praktische uitwerking per wijk is nodig, uniformiteit drukt de kosten en levert een mooier straatbeeld op.

Wij hebben de onderstaande vragen gesteld aan het college:

In hoeverre is de HIOR beleidsarm en bijvoorbeeld strijdig met HVVP of andere beleidsstukken? En is het college bereid om alsnog een uniformiteitsslag te maken? Voorbeelden: Verschillende benamingen wegen, 30km met bus niet benoemd.

De inspraaknotitie lijkt grondig uitgevoerd en veel wijzigingen zijn terug te vinden, in hoeverre zijn alle toezeggingen uit de antwoordnota daadwerkelijk verwerkt? En is het college bereid om de stofkam er nog eenmaal doorheen te halen? Voorbeeld: Fietsersbond en wijkraden noemen een aantal suggesties die wel toegezegd zijn, maar de handboeken niet gehaald hebben.

Als laatste hebben we de term “ Sunset provision” toegelicht. Het HIOR krijgt daarmee een houdbaarheidsdatum, bijvoorbeeld over 5 jaar. Het HIOR vervalt op die datum en moet opnieuw vastgesteld worden. Dit om overlappend beleid te voorkomen en voortschrijdend inzicht te verwerken, Hoe kijkt het college hier tegen aan?

De wethouder heeft inhoudelijk toegezegd vraag een en twee op te pakken en nogmaals met de stofkam door de handleiding heen te gaan. Ook staat ze positief tegenover het toevoegen van een houdbaarheidsdatum, maar wel bij voorkeur bij pure beleidsstukken en in mindere mate bij “richtlijndocumenten” zoals het HIOR. Wij zijn tevreden met de toezegging dat de deur opengezet is om beleidsstukken van een houdbaarheidsdatum te voorzien

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *