Begraafplaatsen, Amsterdamse Vaart en afval

Op donderdag 8 oktober 2015 spreken we in de raadscommissie beheer over de gemeentelijke begraafplaatsen, de afwaardering van de Amsterdamse Vaart en de afhandeling van een tweetal moties over afval. De agenda en de stukken vindt u hier Agenda en stukken commissie beheer 8-10-2015.

Begraafplaatsen

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft met een positieve toelichting aangegeven namens D66 akkoord te gaan met het voorstel tot differentiëren van tarieven op gemeentelijke begraafplaatsen. Met deze differentiatie van tarieven luistert de gemeente naar de markt, verbetert het businessmodel en maakt het de begraafplaatsen toegankelijker voor zoveel mogelijk Haarlemmers. Zo komen onze begraafplaatsen nog beter tot hun recht.

Amsterdamse vaart

motie Houd vaart in de plannen rond de Amsterdamse vaart
Over de Amsterdamse Vaart is al in 2011 bovenstaande motie aangenomen. Het college heeft besloten een schetsontwerp dat uitvoering geeft aan deze motie uit te laten werken. Als commissie beheer zullen wij hier ons ligt over dit besluit laten schijnen. Voor de fractie van D66 is het van belang dat deze belofte aan de stad en met name aan de omliggende wijken goed wordt uitgevoerd. Hierbij moet het hieronder opgenomen eindbeeld, zoals vastgesteld in de Gebiedsvisie Oostradiaal, in beeld blijven. Daarom vragen wij ons af of er al een uitvraag is gedaan aan marktpartijen om dit eindbeeld te realiseren. Het nu voorliggende profiel van de weg past gelukkig fysiek binnen het eindbeeld. Ook moet de ontwikkeling van het volledige verkeerssysteem (zoals een extra afrit van de A9 ten noorden van Haarlem) bij dit ontwerp in beeld blijft om te zorgen dat onze stad bereikbaar blijft.

doorsnee vaart oostradiaal impressie vaart

 

Afval

Tijdens de kadernota (deze nota is de voorbereiding op de begroting 2016) die wij voor het zomer bespraken zijn er twee moties (motie 54 in pdf en motie 66 in pdf) aangenomen over afval. Slimmer omgaan met afval is voor D66 een belangrijk punt. Daarom is het uitwerken van duurzaam afvalbeheer ook opgenomen in het coalitieprogramma. Op dit moment scoort Haarlem verre van goed als het gaat om het scheiden van afval.

In de voorliggende brief van wethouder Sikkema worden de moties inhoudelijk omarmd. Er  wordt echter voorgesteld om op dit moment geen experimenten of proeven te gaan doen, maar het strategisch plan over omgang met afval af te wachten. Wanneer dit plan beschikbaar is, staat er alleen niet bij! Wat D66 betreft kunnen experimenten nu al van start gaan. Experimenten zoals genoemd in in motie 54, waarmee het probleem van zwerfafval wordt aangepakt, kunnen dus gewoon van start gaan. Nu vooruit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *